INDIVIDA MAXIMUS

 Špekulativni 

INDIVIDA MAXIMUS - Špekulativni 2019

INDIVIDA Maximus - ŠPEKULATIVNI je sestavljen iz štirih izbranih vzajemnih skladov na podlagi dolgoročnega vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in visokega sprejemanja tveganja ciljnih vlagateljev. Portfelj je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo najvišjih donosov in se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo.

KD Prvi izbor

KD Prvi izbor investira v delniške sklade in v druge izbrane investicijske sklade. Najmanj 85 % sredstev je naloženih v delniške sklade, regionalno pa je sklad uvrščen med globalne sklade razvitih trgov. Sklad ima sredstva naložena v druge sklade, ki jih upravljajo najboljši svetovni upravljavci. Sklad ima zelo široko razpršitev naložb in je zaradi tega lahko prvi izbor posameznega vlagatelja kot tudi zanimiva izbira za vse, ki v sklade investirajo prvič.

 

Infond Financials

Infond Financials nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, sklade... V okolju globalne rasti in normalizacije obrestnih mer obeta nadpovprečne donose. Infond Financials, delniški podsklad, nalaga v največjo storitveno panogo sveta, finance: banke, zavarovalnice, borze, družbe za upravljanje premoženja ipd. Osnovni naložbeni cilj sklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb.

 

ALTA TECH

ALTA TECH je delniški sektorski podsklad, ki najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v delnice izdajateljev sektorja informacijske tehnologije ali v delnice teh izdajateljev in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje. S takšno naložbeno politiko želijo ALTA Skladi vlagateljem ponuditi možnost vlaganja izključno v panogo tehnologije, ki zaradi svoje ciklične narave nudi vlagateljem možnost prisostvovati pri trendih razvoja novih tehnologij na področju programske opreme, strojne opreme in polprevodnikov.

 

Triglav Azija

Triglav Azija je regionalni delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje nadpovprečne dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe so regionalno usmerjene v delnice podjetij s sedežem na enem od azijskih trgov in v delnice investicijskih skladov, ki imajo svojo naložbeno politiko usmerjeno na področje Azije. Osrednja pozornost naložbene politike sklada Triglav Azija je namenjena najbolj zanimivim naložbam na kapitalskih trgih azijskih držav. Naložbe sklada so prvenstveno regionalno usmerjene v delnice podjetij s sedežem na trgih Azijsko-Pacifiške regije. Naložbe v delnice in v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih skladov skupaj predstavljajo najmanj 85 % vseh sredstev.

INDIVIDA FORTIS

Dinamični

 

INDIVIDA FORTIS - Dinamični 2019

INDIVIDA FORTIS - Dinamični je sestavljen iz štirih izbranih vzajemnih skladov na podlagi dolgoročnega vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in višjega sprejemanja tveganja ciljnih vlagateljev. INDIVIDA Fortis - DINAMIČNI je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo visokih donosov in se zavedajo izpostavljenosti visokemu tveganju. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja pa predstavljajo celovito naložbo. 

KD Indija - Kitajska

KD Indija – Kitajska je regijski sklad, ki investira v delnice dveh azijskih velesil, Indije in Kitajske. 80 % sredstev sklada je v delnicah Indije in Kitajske. Indija in Kitajska sta v gospodarskem vzponu, v naslednjih letih in desetletjih pa se bo njuna moč še krepila. Državi imata cvetoče gospodarstvo. Prebivalstvo, ki predstavlja kar tretjino svetovne populacije, je deležno dviga življenjskega standarda in potrošnje.

 

ALTA INFRASTRUCTURE

ALTA INFRASTRUCTURE je sektorski podsklad, ki najmanj 80 % svojih sredstev vlaga v delnice izdajateljev sektorjev javna oskrba, energetika, industrija, nepremičninsko področja in telekomunikacije ter enote ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne vrednostne papirje, pri čemer naložbe v posamezni sektor ne bodo dosegle 80 % sredstev podsklada. Takšna naložbena politika omogoča večjo razpršitev naložb, tako po sektorjih, kot tudi geografsko.

 

Infond Global Flex

Infond Global Flex je mešani fleksibilni globalni podsklad. Naložbe so razpršene med delnice, obveznice in denar, brez panožne omejitve. Podsklad ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v kateremkoli od navedenih finančnih instrumentov. Fleksibilna naložbena politika upravljavcem omogoča prilagajanje portfelja pričakovani relativni donosnosti posameznih naložbenih razredov in dogajanju na kapitalskih trgih. Posredno vlagate v delnice, kakršne so na primer Novartis, BNP Paribas, Amazon, Royal Dutch Shell,...

 

Triglav Top Brands

Triglav Top Brands je globalni delniški podsklad. Osnovni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti enote premoženja. Naložbe sklada so globalno usmerjene, in sicer pretežno v delnice podjetij, ki upravljajo z najmočnejšimi blagovnimi znamkami na svetu (Coca-Cola, Apple, Google, Nestle, BMW, McDonald's, Microsoft, Vodafone itd.).

INDIVIDA SOLIDUS

Uravnoteženi

Dolgoročna rast

Zmerno tveganje

INDIVIDA SOLIDUS - Uravnoteženi 2019

INDIVIDA Solidus - URAVNOTEŽENI je sestavljen iz treh izbranih vzajemnih skladov na podlagi srednje ročnosti vlaganja ter prepleta zahtevane donosnosti in zmernega tveganja ciljnih vlagateljev. Izbrani vzajemni skladi in njihova razmerja predstavljajo celovito naložbo.

ALTA GLOBAL

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje in druge odprte investicijske sklade s podobno naložbeno politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta.  Za omejevanje tveganj pri posameznih naložbah do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite ter druge investicijske sklade in instrumente denarnega trga. Naložbeni cilj podsklada ALTA GLOBAL je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, predvsem na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

 

Triglav Money Market EUR

Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga. Osnovni cilj sklada je doseganje enakomerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob visoki varnosti naložb ter visoki stopnji likvidnosti, s posebnim poudarkom na zaščiti glavnice. Sredstva vlaga pretežno v instrumente denarnega trga in bančne depozite v evro valuti. Sklad zasleduje doseganje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog na vpogled. Predstavlja alternativo bančnim depozitom, saj lahko s pomočjo prehodov med skladi svoja sredstva hitro upravljate. Naložba ponuja zmerno in enakomerno rast ob minimalnem tveganju z poudarkom na zaščiti glavnice.

 

KD Bond

Sklad KD Bond je evropski obvezniški sklad, katerega portfelj sestavljajo državne in podjetniške obveznice, obvezniški skladi, instrumenti denarnega trga in depoziti.

 

INDIVIDA SECURUS

Umirjeni

Varno investiranje na kratek rok

INDIVIDA SECURUS - Umirjeni 2019

INDIVIDA Securus je sestavljen iz treh izbranih vzajemnih skladov, primeren za kratkoročne vlagatelje, ki v ospredje postavljajo varnost investiranih sredstev.

ALTA MONEY MARKET EUR

ALTA MONEY MARKET EUR je podsklad denarnega trga, ki ima sredstva naložena v instrumente denarnega trga, bančne depozite in enote ciljnih skladov denarnega trga. Podsklad denarnega trga je najbolj varen podsklad ALTA. Njegova pričakovana donosnost je primerljiva z bančnimi depoziti, le da so vam sredstva na voljo v vsakem trenutku. Zaradi varnosti in likvidnosti je prava izbira za kratkoročno varčevanje, do 1 leta.

 

KD Galileo

Sklad KD Galileo usmerja naložbe predvsem v globalne razvite trge. Sklad sestavljajo delnice, državne in podjetniške obveznice, instrumenti denarnega trga in drugi skladi. Portfelj se lahko v vsakem trenutku prilagodi novim razmeram na trgu. Med rastjo delniških trgov investira v delnice, v manj ugodnih razmerah pa premoženje prerazporedi v varnejše oblike naložb. Zaradi njegove globalne usmeritve in fleksibilnosti zagotavlja stabilen dolgoročen donos, zato ga v vaš portfelj priporočamo kot blažilnik tveganja.

 

Triglav Obvezniški

Triglav Obvezniški​ je globalni obvezniški podsklad. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje varnosti in likvidnost investiranih sredstev. Naložbe sklada so usmerjene v kakovostne domače in tuje dolžniške vrednostne papirje. Vlagatelj pridobi portfelj varnih državnih, obenem pa tudi nekoliko donosnejših podjetniških obveznic. Zaradi svoje naložbene politike je sklad primeren kot samostojna varnejša naložba ali kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade, s čimer vlagatelj doseže dodatno razpršitev portfelja in zniža njegovo nihajnost.

 

 

Portfelji skozi čas

Kako se je spreminjala sestava INDIVIDA Portfeljev skozi čas.

MAXIMUS  
Triglav Balkan 40%
Infond BRIC 30%
PDU International 20%
MP-Gold 10%
FORTIS  
PDU Balkan 30%
Infond Delniški 30%
MP-India 20%
Probanka NT 20%
SOLIDUS  
Probanka Alfa 40%
Triglav Steber 1 30%
NFD IT 30%
   
SECURUS  
Krekova Sidro 50%
PDU Bond 50%
   
   
MAXIMUS  
Triglav Balkan 20%
Infond BRIC 30%
PDU International 30%
KD Surovine in energija 20%
FORTIS  
PDU Balkan 20%
Triglav Rastoči trgi 30%
NFD Finance 20%
Probanka Sigma 30%
SOLIDUS  
KD Novi trgi 20%
Probanka Alfa 30%
MP-Gold 20%
Publikum Bond 30%
SECURUS  
Triglav Evropa 30%
Probanka Gama 20%
Krekova Sidro 30%
KD MM 20%
MAXIMUS  
Triglav Balkan 30%
Infond BRIC 30%
ALTA Komet 20%
KD Nova Energija 20%
FORTIS  
NFD IT 20%
Triglav Rastoči trgi 30%
PB Biotech Index 20%
ALTA International 30%
SOLIDUS  
KD Novi trgi 20%
Probanka Alfa 30%
NFD Finance 20%
ALTA Bond 30%
SECURUS  
Triglav Evropa 20%
Probanka Sigma 20%
NFD Obvezniški 30%
KD MM 30%
MAXIMUS  
Triglav Balkan  20%
INFOND Bric 30 %
ALTA Komet 30%
NFD IT 20 %

 

FORTIS  
NFD Novi trgi 20%
Triglav HRP 30%
Probanka Agriculture 20%
KD Vzhodna Evropa 30%
SOLIDUS  
KD Novi trgi 20%
Perspektiva WorldMix 30%
NFD Evro/Amerika 20%
ALTA High Yield Bond 30%
SECURUS  
Alta Bond 30%
Triglav Evropa 20%
KD MM 30%
Probanka Alfa 20%
MAXIMUS  
Abančna DZU Balkan 20%
Infond BRIC 30%
ALTA Turkey 30%
NFD Finance 20%
FORTIS  
Triglav EM Bond 20%
NFD Euro Amerika 30%
Ilirika Gazela 20%
KD Vzhodna Evropa 30%
SOLIDUS  
Triglav EM Potrošne dobrine 20%
NFD Obvezniški 30%
KD Prvi izbor 20%
ALTA ABS 30%
SECURUS  
Triglav Zdravje in farmacija 20%
Probanka Alfa 20%
ALTA Bond  30%
KD MM 30%
MAXIMUS  
Infond Frontier 30%
ALTA India 30%
Ilirika Azija 20%
KD Surovine in energija 20%
FORTIS  
Triglav HRP 30%
Ilirika Gazela 30%
Infond BRIC 20%
ALTA High Yield Bond 20%
SOLIDUS  
Triglav EM Bond 30%
ALTA Goods 30%
NFD Azija 20%
KD Bond 20%
SECURUS  
ALTA Bond 30%
KD MM 30%
Infond Alfa 20%
Triglav Top Brands 20%
MAXIMUS  
Infond Technology 30%
KD Balkan 30%
Triglav HRP 20%
ALTA India 20%
FORTIS  
KD Rastko 30%
Triglav Top Brands 30%
Infond Frontier 20%
Ilirika Gazela 20%
SOLIDUS  
KD Bond 30%
ALTA ABS 30%
NFD 1 20%
Triglav Evropa 20%
SECURUS  
KD MM 30%
Triglav Renta 30%
Infond Bond - Euro 20%
ALTA High Yield Bond 20%
MAXIMUS  
ALTA New Europe 30%
KD Balkan 30%
Infond Tecnology  20%
Triglav HRP 20%
FORTIS  
KD Indija - Kitajska 30%
Triglav Top Brands 30%
ALPEN.SI 20%
ALTA Europe 20%
SOLIDUS  
ALTA ABS 30%
KD Bond 30%
Infond Life 20%
Triglav Evropa 20%
SECURUS  
KD Galileo 30%
Triglav Renta 30%
ALTA High Yield Bond 20%
Infond Money - Euro 20%
MAXIMUS  
Triglav HRP 30%
KD Tehnologija 30%
Infond Energy 20%
ALTA India 20%
FORTIS  
Triglav Evropa 30%
KD Amerika 30%
Infond Technology  20%
Alta Global Emerging  20%
SOLIDUS  
ALTA ABS 30%
KD Bond 30%
Triglav Top Brands 20%
Alpen.Developed 20%
SECURUS  
ALTA Bond 40%
Triglav Renta 30%
KD MM 30%
   
MAXIMUS  
KD Balkan 30%
Infond BRIC 30%
Triglav Nepremičnine 20%
ALTA GOLD 20%
FORTIS  
KD Rastko 30%
ALTA GLOBAL EMERGING 30%
Infond Life 20%
Triglav Svetovni razviti trgi 20%
SOLIDUS  
KD Galileo 40%
Triglav Renta 40%
ALTA GLOBAL 20%
   
SECURUS  
KD MM 40%
Triglav High Yield Bond 30%
ALTA GOODS 30%
   
MAXIMUS  
Triglav Severna Amerika 25%
KD Tehnologija 25%
Infond Life 25%
ALTA INDIA 25%
FORTIS  
Triglav Top Brands 25%
KD Vitalnost 25%
Infond Tech 25%
ALTA INFRASTRUCTURE 25%
SOLIDUS  
Triglav Nepremičnine 25%
KD Bond 25%
Infond Global Flex 25%
ALTA HYB 25%
SECURUS  
ALTA MM 50%
KD Bond 30%
ALTA HEALTH 20%